01/01 847

صورتجلسات

 

بسمه تعالی

 

فرازی از مناجات شعبانیه: « إِلَهِي وَ أَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ * خدايا! مرا به فروغ نشاطبخش عزت خود بپيوند.»

 

فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر نوبران

 

1-    مشخصات جلسه

 

تاریخ دعوت 2409/5 مورخ 20/01/99

تاریخ جلسه:روز چهارشنبه مورخ 20/1/99

شماره جلسه: 54

نوع جلسه(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه عادی:

ریاست شورای اسلامی شهر نوبران

مکان جلسه:

 سالن جلسات شورا

1-    خلاصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا، نطق ها و مذاکرات

 

1-لایحه شماره 75/1107 مورخ 17/01/99 شهرداری نوبران مبنی بر بررسی و تصویب ارزش معاملاتی پیشنهادی شهرداری نوبران موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها جهت سال 1399  

6-دستور جلسات

ردیف

دستور جلسه

نظر کمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

 

1

 

 

لایحه شماره 75/1107 مورخ 17/01/99 شهرداری نوبران مبنی بر بررسی و تصویب ارزش معاملاتی پیشنهادی شهرداری نوبران موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها جهت سال 1399  

 

1-بررسی و تصویب ارزش معاملاتی پیشنهادی سال 1399  شهرداری نوبران

 

54 عادی

27/01/99

 

 

 

7-خلاصه مفید مذاکرات:

1-اعضای شورا پس از بررسی ارزش معاملاتی پیشنهادی سال 1399 شهرداری نوبران و استماع نظرات شهردار محترم و مسئولین امور مالی و فنی و شهرسازی به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، آن را تصویب نمودند.

 

 

 

 

8-متن مصوبه شورا:

1- اعضای شورا پس از بررسی ارزش معاملاتی پیشنهادی سال 1399 شهرداری نوبران موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها

، به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را تصویب نمودند.

بسمه تعالی

فرازی از مناجات شعبانیه: « إِلَهِي وَ أَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ * خدايا! مرا به فروغ نشاطبخش عزت خود بپيوند.»

فرم شماره (1) صورتجلسه شورای اسلامی شهر نوبران

1-    مشخصات جلسه

تاریخ دعوت 2409/5 مورخ 20/01/99

تاریخ جلسه:روز چهارشنبه مورخ 20/1/99

شماره جلسه: 54

نوع جلسه(عادی، فوق العاده): عادی

علت و مقام دعوت کننده جلسه عادی:

ریاست شورای اسلامی شهر نوبران

مکان جلسه:

 سالن جلسات شورا